Statut

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama (N. N. br.88 , od 11. listopada 2001.godine) Sabor osnivača Udruge ISTINA, inicijativa za slobodu, toleranciju i nacionalnu afirmaciju na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2010. godine usvojio je i donio :


S T A T U T U D R U G E

"ISTINA"  INICIJATIVA ZA SLOBODU, TOLERANCIJU I NACIONALNU AFIRMACIJU

 


I. OPĆE ODREDBE

Čl.1.

Udruga ISTINA, inicijativa za slobodu, toleranciju i nacionalnu afirmaciju je nevladina i nestranačka udruga građana svih svjetonazora, koja okuplja građane radi vjerodostojnog razvoja građanskog društva.

II. STATUT

Čl. 2.


Udruga   ima Statut.
Statut je temeljna opća odredba Udruge  koju donosi Sabor, natpolovičnom većinom članova.
Statut Udruge sadržava odredbe o :
- nazivu i sjedištu Udruge ,
- zastupanju, ,
- ciljevima
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
- članstvu, pravima i obvezama članova
- tijelima Udruge, njihovu sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju ovlasti
- prestanku postojanja Udruge
- području na kojem Udruga djeluje
- imovini, načinu stjecanja imovine i njezinu korištenju
- rješavanju sporova i sukoba u Udruzi
- stegovnoj odgovornosti članova
- postupku s imovinom, ako prestane postojati Udruga,
- o znaku Udruge i njegovu izgledu, drugim pitanjima važnima za i ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

Naziv i sjedište Udruge

Čl. 3.

Naziv Udruge  je : ISTINA inicijativa za slobodu, toleranciju i nacionalnu afirmaciju
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

 

Zastupanje Udruge

Čl. 4.

Udrugu, u skladu sa zakonom zastupa predsjednik Udruge.

Upravni odbor može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Udruge.

Ciljevi Udruge

Čl. 5.

Temeljni cilj Udruge je promicanje sloboda, zalaganje za sustavno poštivanje ljudskih prava, dosljedno zastupanje ustavnih načela, borba protiv svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije, afirmaciju hrvatskog identiteta i solidarnosti.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Čl. 6.

Javni istupi predstavnika Udruge, izdavanje priopćenja, organiziranje konferencija za tisak, izdavanje publikacija, organiziranje tribina, okruglih stolova i drugih skupova.

 

Članstvo

Čl. 7.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba može, pod uvjetima utvrđenima Zakonom i ovim Statutom postati član Udruge.
Članom Udruge postaje se temeljem odluke Upravnog odbora potpisivanjem pristupnice, izjavom o prihvaćanju Statuta Udruge i drugih općih odredaba Udruge donesenih sukladno Statutu.
Članovi Udruge trebaju svjesno i odgovorno pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge i zauzeto se uključiti u sve programe i poslove koje utvrdi nadležno tijelo Udruge.


Tijela Udruge

Čl.8.


- Sabor
- Upravni odbor
- Predsjednik
- Sud Časti

Sabor Udruge

Čl. 9.

Sabor je najviše tijelo Udruge, a čine ga svi članovi udruge .
Osim poslova utvrđenih Zakonom, Sabor donosi i odlučuje o sljedećem:
1. usvaja Statut Udruge, mijenja ga i dopunjava
2. donosi druge opće odredbe , kojima se pobliže uređuju pojedina pitanja, radi ostvarivanja temeljnih ciljeva Udruge
3. bira Predsjednika Udruge,
4. imenuje članove Upravnog odbora
5. imenuje Sud časti
6. usvaja plan i program godišnjeg rada
7. donosi odluku o izviješću predsjednika Udruge , Upravnog odbora i Suda časti
8. odlučuje o udruživanju Udruge
9. odlučuje o prestanku rada Udruge
10. odlučuje o raspodjeli novca Udruge
11. odlučuje o visini članarine
12. donosi Poslovnik rada Sabora
13. imenuje tematska povjerenstva o razradbi pojedinih tema

Čl.10.

Sabor Udruge obvezatno se sastaje jedanput godišnje i to najkasnije do 30. svibnja  tekuće godine.
Redoviti Sabor saziva predsjednik Udruge.

Sabor može valjano odlučivati ako je nazočno najmanje 10 članova .

Odluka se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova Udruge
Na sjednici Sabora obvezno se vodi zapisnik, čije se odluke dostavljaju , po potrebi, nadležnim državnim tijelima, a obvezno i trajno se čuvaju u pismohrani Udruge.

Čl.11.

Izvanrednu sjednicu Sabora može sazvati trećina članova pisanim podneskom, pa ako predsjednik ne sazove sjednicu Sabora, nju će sazvati poticatelj sazivanja izvanredne sjednice Sabora. poziv za redovitu i izvanrednu sjednicu Sabora dostavlja se obvezno napismeno s predloženim dnevnim redom.


Predsjednik Udruge

Čl. 12.

Predsjednik zastupa Udrugu  samostalno i neograničeno, u skladu sa Zakonom, Statutom  i odlukama Sabora

Čl. 13.

Predsjednik odgovara za zakonitost rada Udruge. On je za svoj rad odgovoran Saboru. Predsjednik se bira na dvije godine  može biti ponovno izabran.

Čl. 14.

Sabor može predsjednika Udruge razriješiti dužnosti i prije isteka  njegove ovlasti, natpolovičnom većinom nazočnih članova, ako on ne poštuje Zakon, Statut i odluke Sabora.

Čl. 15.

Poticaj za razrješenje predsjednika u pisanu i obrazloženu obliku može dati najmanje desetina ukupnog članstva.

Čl. 16.

Smatrat će se da je predsjednik razriješen dužnosti ako njegov program rada za jednogodišnje razdoblje ili njegovo izviješće o proteklom razdoblju ne bude prihvaćeno natpolovičnom većinom nazočnih glasova  članova Sabora.

Upravni odbor

Čl. 17.

Sabor Udruge imenuje Upravni odbor na razdoblje od dvije godine, s pravima i ovlaštenjima koja su utvrđena Zakonom o udrugama. Upravni odbor ima tri člana.

Upravni odbor

Čl. 18.

Upravni odbor ima tri (3) člana, čiji je član i predsjednik, po svojoj službi, predsjednik Udruge.
Članove Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika bira Sabor, natpolovičnom većinom sabornika nazočnih na sjednici.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.


Čl.19.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:
- izvršava odluke , zaključke , smjernice i upute, koje donosi Sabor, a  nisu u nadležnosti drugih tijela prema ovom Statutu
- pomaže predsjedniku u njegovu poslu
- utvrđuje prijedloge odluka koje donosi Sabor
- prikuplja  stvarna i novčana sredstva za rad Udruge,
- izvršava ono za što ga zaduži predsjednik Udruge, a za ostvarivanje ciljeva, radi kojih je Udruga utemeljena
- obavlja i druge poslove, sukladno sa Zakonom o udrugama, a koje nisu suprotne sa zadaćama predsjednika, Suda časti i Upravnog odbora.

Čl. 20.

Upravni odbor donosi svoje odluke na sjednicama.

Pravovaljano  je donošenja odluka je ako je nazočna polovina članova, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih.
O radu Upravnog odbora vode se zapisnici, koji se trajno čuvaju u pismohrani Udruge.

Čl. 21.


Sud Časti ima tri člana, koje bira Sabor na dvije godine.
Ako među pojedinim članovima Udruge  dođe do sporova i sukoba riješit će se mirno posredstvom Suda Časti da bi se očuvalo dostojanstvo Udruge i bez otegotnih okolnosti ostvarili ciljevi, radi kojih je Udruga  utemeljena.

Prestanak postojanja Udruge

Čl.23.

Udruga prestaje postojati na način i s postupkom koji propisuje Zakon o  udrugama, a može prestati ako to odluči tri četvrtine svega članstva i to na sjednici Sabora.

Područje na kojem Udruga radi

Čl. 24.

Udruga  postoji i djeluje na području Republike Hrvatske.

Imovina, način stjecanja imovine i njezino korištenje

Čl. 25.

Imovinu Udruge čine: stvarna, novčana i umna dobra, stečena na način koji je dopušten Zakonima Republike Hrvatske, a poglavito od dobrotvora, darova i sl.
Imovina društva može se  koristiti samo i isključivo radi postizanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Postupak s imovinom ako Udruge prestane postojati.


Čl. 26.

Ako Udruga  prestane postojati na jedan od načina koji je utvrđen Zakonom o udrugama odnosno ovim Statutom, njegova će se imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugog postupka, pripasti Caritasu i Crvenom križu Republike Hrvatske u jednakim dijelovima.

Likvidacijski postupak provodi osoba ovlaštena za zastupanje.

Znak Udruge i njegov izgled

Čl. 27.

Udruga  ima pečat na kojem piše: ISTINA inicijativa za slobodu toleranciju i nacionalnu afirmaciju

Popis članova

Čl. 28.
Udruga  suglasno Zakonu o udrugama, treba voditi popis (maticu) članova.

Javnost rada

Čl.29.

Javnost rada Udruge omogućuje se davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja i tiskanjem svojih izviješća, informiranjem članstva, nazočnošću predstavnika medija na sjednicama tijela Udruge.

III. UPRAVNO – STRUČNI POSLOVI

Čl. 30.

Radi obavljanja upravno- stručnih poslova u Udruzi mogu se osnovati sljedeća radna mjesta:

- tajnik Udruge
- rizničar
- osoba za vođenje novčano knjigovodstvenih poslova

Svi poslovi obavljaju se dobrovoljno i bez nagrade s naknadom stvarnih troškova.

Čl. 31.

Osobe iz čl.30 imenuje Izvršni odbor na četiri godine, a ugovor s njima potpisuje predsjednik Udruge, pa su za svoj rad odgovorni predsjedniku Udruge, koji im izdaje pisano i usmeno radne upute , a da bi ostvarili zakonitost rada društva i postignuli ciljeve koji su utvrđeni Statutom.
Ugovorom će se pobliže utvrditi prava i dužnosti tajnika, rizničara i  osobe zadužene za novčano – knjigovodstvene poslove.

Financijsko – knjigovodstveni poslovi

Čl. 32.

Osoba određena za financijsko – knjigovodstvene poslove dužna je, zajedno s predsjednikom Udruge, nadležnim državnim tijelima podnositi godišnja izviješća što su ih dužna podnositi neprofitabilne udruge.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 33.

 Sabor Udruge dužan je, u roku od devedeset dana od upisa u Registar  udruga, donijeti sve pravilnike utvrđene ovim Statutom i izabrati članove pojedinih tijela koja nisu izabrana na osnivačkom Saboru.

Čl. 34.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se u postupku i na način utvrđen za donošenje Statuta.

Čl. 35.

Ovaj  je Statut prihvaćen 30. svibnja 2010. godine.

Predsjedavajući osnivačkog  Sabora Udruge:

dr. sc. Ivica Lučić


Video - tribine

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Prijava / registracijaLogin With Facebook